ARTYKUŁ 1 OZNACZENIE SPRZEDAWCY

Strona internetowa https://limitedresell.com/pl/ jest wydawany przez SAS KELMAN GROUP, z kapitałem w wysokości 1000 EUR, z siedzibą pod adresem - 40 Avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek NICE pod numerem 884 513 961. SIRET NO.: 88451396100018. N° T.V.A FR01884513961.

ARTYKUŁ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. PRZEDMIOT

Ogólne warunki sprzedaży ("OWS") mają zastosowanie do wszystkich produktów sprzedawanych na stronie internetowej Limited Resell z bezpłatnym dostępem.

2.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

OWS regulują umowy sprzedaży online produktów Sprzedawcy na rzecz kupujących będących Konsumentami, rozumianymi jako osoby fizyczne działające w celach osobistych ("Konsumenci") i wraz z zamówieniem online stanowią papierowe i/lub elektroniczne dokumenty formalizujące umowę sprzedaży na odległość pomiędzy stronami, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów.

2.3. DOSTĘPNOŚĆ I WIĄŻĄCY CHARAKTER

OWS są udostępniane Konsumentom na Stronie Internetowej w celu bezpłatnej konsultacji i jako krok w procesie składania zamówienia.

OWH są wiążące dla Konsumenta, który składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je przed złożeniem zamówienia.

Zatwierdzenie zamówienia poprzez jego potwierdzenie oznacza akceptację OWS obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, które są przechowywane i powielane przez Sprzedawcę zgodnie z art. 1127-2 francuskiego kodeksu cywilnego.

ARTYKUŁ 3 - PRODUKTY

3.1. CECHY

Produkty oferowane do sprzedaży w Witrynie są opisane. Zdjęcia nie stanowią części oferty, o ile nie wprowadzają w błąd. Oferta sprzedaży podlega w szczególności postanowieniom artykułu 6.3.

3.2. DOSTĘPNOŚĆ

W przypadku niedostępności Sprzedawca poinformuje Konsumenta i może zaoferować wymianę, notę kredytową lub zwrot pieniędzy (w ciągu czternastu dni). Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za anulowanie.

ARTYKUŁ 4 - CENY

4.1. CENA SPRZEDAŻY

Zgodnie z artykułem L. 112-1 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, ceny sprzedaży są podane dla każdego z produktów w katalogu elektronicznym, z wyłączeniem kosztów dostawy i transportu, które są wymienione przed zatwierdzeniem zamówienia i dodatkowo fakturowane. VAT nie ma zastosowania - Artykuł 297 A Ogólnego Kodeksu Podatkowego i Dyrektywa UE 2006/112/WE - Procedura specjalna.

Całkowita kwota należna od Konsumenta jest wskazana na stronie potwierdzenia zamówienia na Stronie Internetowej (patrz Artykuł 6 poniżej).

4.2. KOSZTY

Konsument będzie mógł zobaczyć koszty dostawy w momencie składania zamówienia, po wprowadzeniu kraju adresu dostawy i wybraniu przewoźnika.

W przypadku zamówień wysyłanych w ratach koszty wysyłki zostaną naliczone tylko za pierwszą przesyłkę. Kolejne przesyłki nie będą podlegać dodatkowym opłatom za wysyłkę, chyba że kupujący i sprzedający uzgodnią inaczej. Jeśli zamówienie zostanie anulowane przed wysyłką, koszty wysyłki zostaną w całości zwrócone kupującemu. Anulowanie zamówienia musi zostać potwierdzone przez sprzedawcę, aby koszty zostały zwrócone. Jeśli co najmniej jeden produkt z zamówienia został wysłany, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone, nawet częściowo, jeśli inne produkty z zamówienia zostaną anulowane lub zwrócone.

W przypadku dostawy poza Unię Europejską, ewentualne opłaty celne mogą obowiązywać w momencie dostawy przez przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty celne.

Jeśli chodzi o koszty płatności w kilku ratach, zapoznaj się z artykułem 8.3. PŁATNOŚĆ RATALNA ALMA.

4.3 WSTĄŻKA PREZENTOWA

Na etapie koszyka zakupów Konsument może opcjonalnie dodać wstążkę prezentową do swojego produktu za cenę jednostkową 2,00 € (z VAT) za produkt, klikając pole wyboru "Chcę wstążkę prezentową do tego produktu (cena: 2,00 €)".

Wstążka prezentowa jest biała i jest owinięta wokół produktu lub opakowania.

ARTYKUŁ 5 - OFERTA

5.1. ZAKRES PRZESTRZENNY OFERTY SPRZEDAŻY ONLINE

Oferty sprzedaży online prezentowane w Witrynie są dostępne dla wszystkich Konsumentów.

5.2. CZAS TRWANIA

Oferty sprzedaży online prezentowane w Witrynie są ważne tak długo, jak produkty pojawiają się w katalogu elektronicznym i zależą od dostępności, chyba że określono inaczej.

5.3. PRZYJĘCIE

Przyjęcie oferty przez Konsumenta jest potwierdzane, zgodnie z procedurą podwójnego kliknięcia, poprzez potwierdzenie zamówienia w następujący sposób.

ARTYKUŁ 6 - ZAMÓWIENIA WYMAGAJĄCE PŁATNOŚCI

6.1. ETAPY ZAWIERANIA UMOWY
Aby złożyć zamówienie, Konsument może to zrobić w "trybie gościa" lub tworząc konto klienta (e-mailem lub za pośrednictwem sieci społecznościowych).

  1. Konsument wypełnia wirtualny koszyk, wybierając żądane produkty, a następnie klika przycisk "zamów" na ikonie wirtualnego koszyka.

  2. Konsument uzupełnia informacje, adresy

  3. Konsument wybiera sposób dostawy (warunki i koszt dostawy)

  4. Konsumenci wybierają metodę płatności

  5. Konsument akceptuje OWS poprzez złożenie zamówienia i kliknięcie przycisku "zamawiam", tym samym zawierając umowę.

6.2. ZMIANA ZAMÓWIENIA

Każda modyfikacja zamówienia dokonana przez Konsumenta po potwierdzeniu zamówienia podlega akceptacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zamówionym produkcie zgodnie z rozwojem technicznym na warunkach określonych w artykule R. 212-4 francuskiego kodeksu konsumenckiego.

W odniesieniu do procedur modyfikacji zamówienia, Konsument może odnieść się do artykułu 7.3 b).

6.3. WALIDACJA ZAMÓWIENIA - REZERWA

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z uzasadnionych przyczyn, a w szczególności w przypadku, gdy ilość zamówionych produktów jest rażąco wysoka dla nabywców posiadających status Konsumenta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w przypadku problemów technicznych, rażąco niskiej ceny, niedostępności produktu lub Konsumenta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia z uzasadnionych powodów, a w szczególności w przypadku nieprawidłowości w płatnościach zgłoszonych przez dostawcę usług płatniczych lub podejrzenia oszustwa.

6.4. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną.

ARTYKUŁ 7- UMOWA

7.1. WNIOSKI

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Konsumenta potwierdzenia jego zamówienia, chyba że zamówienie zostanie odrzucone, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Regulaminu 6.3.

7.2. ARCHIWIZACJA I DOWODY

Komunikaty, formularze zamówień i faktury są archiwizowane na niezawodnym i trwałym nośniku, tak aby stanowiły wierną i trwałą kopię zgodnie z art. 1366 francuskiego kodeksu cywilnego i art. L. 213-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego. Te komunikaty, formularze zamówień i faktury mogą zostać przedstawione jako dowód zawarcia umowy sprzedaży.

7.3. REZOLUCJA

Zamówienie może zostać anulowane przez Konsumenta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie na innym trwałym nośniku w przypadku :

a) dostarczenie produktu niezgodnego z umową ;

b) opóźniona dostawa: czas dostawy przekraczający 30 dni

Sprzedający zwróci zapłacone kwoty w ciągu czternastu (14) dni.

ARTYKUŁ 8 - PŁATNOŚĆ

8.1. WYMAGANIA

Cena jest płatna w całości w momencie złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności w kilku ratach lub "Zapłać później". Konsument może w dowolnym momencie zapoznać się z OWS dostawców usług płatniczych na ich stronach internetowych.

Z wyjątkiem zapłaconych kwot, które są zwracane, jeśli zamówiony produkt jest niedostępny na warunkach określonych w artykule 3-2.

Płatności dokonuje się natychmiast po złożeniu zamówienia przy użyciu dostępnych metod płatności, z wyjątkiem opcji "Zapłać później" i pozostałych rat w przypadku płatności w kilku ratach.

8.2. BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

Witryna jest wyposażona w bezpieczny system płatności online umożliwiający Konsumentowi szyfrowanie transmisji jego danych bankowych.

Witryna wskazuje akceptowane metody płatności.

8.3. PŁATNOŚĆ RATALNA ALMA

Wielokrotne płatności są zarządzane przez dostawcę usług płatniczych Alma.

Składając zamówienie przy użyciu metody płatności Alma, klient akceptuje warunki korzystania z getalma.eu

Jeśli zamówienie zostanie anulowane lub zwrócone, koszty transakcji zostaną odjęte od kwoty zwracanej klientowi.

8.4. KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

Sprzedawca pozostaje właścicielem produktów do momentu otrzymania pełnej płatności.

ARTYKUŁ 9 - DOSTAWA, ZWROTY, WYMIANY, ANULOWANIE I ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

9.1. OPÓŹNIENIE

Konsument może zastosować Artykuł 7.3 b).

9.2. WARUNKI DOSTAWY

Konsument ma swobodę wyboru przewoźnika podczas składania zamówienia.

Dostawa do domu jest definiowana jako bezpośrednie przekazanie produktu Konsumentowi pod wskazany adres lub dozorcy, sąsiadowi lub pobliskiemu punktowi odbioru w przypadku nieobecności.

Dostawa do punktu przekaźnikowego jest definiowana jako bezpośrednia dostawa produktu do punktu przekaźnikowego wybranego podczas składania zamówienia online.

Jeśli zamówienie zawiera kilka produktów, mogą one zostać wysłane w kilku ratach na wyraźne życzenie kupującego lub według uznania sprzedawcy, w zależności od natychmiastowej dostępności produktów

Dostępni przewoźnicy są wskazywani w momencie składania zamówienia, w zależności od kraju, do którego zamówienie ma zostać dostarczone.

Niektórzy przewoźnicy mogą być tymczasowo niedostępni.

Obowiązkiem Konsumenta jest sprawdzenie stanu dostarczonego produktu w obecności doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub brakujących elementów, zgłoszenie zastrzeżeń na dowodzie dostawy lub pokwitowaniu przewozu, a w razie konieczności odmowa przyjęcia produktu i poinformowanie o tym Sprzedawcy.

Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy, ponieważ adres podany przez Konsumenta jest niekompletny lub nieprawidłowy, koszt ponownego wysłania przesyłki ponosi Konsument.

Jeśli przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy, ponieważ Konsument nie odebrał przesyłki we wskazanym terminie, Konsument będzie odpowiedzialny za koszt ponownego wysłania przesyłki.

W przypadku dostawy poza Unię Europejską wszelkie opłaty celne ponosi Konsument.

Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy i odebrana przez nadawcę, ponieważ adres wskazany przez Konsumenta jest niekompletny/błędny lub Konsument nie odebrał przesyłki w terminie wskazanym przez przewoźnika, wówczas :

  • Konsument ma 30 dni kalendarzowych od daty dostawy/próby dostawy przez przewoźnika na zażądanie zwrotu pieniędzy.

  • Konsument ma 90 dni kalendarzowych od daty doręczenia/próby doręczenia przez przewoźnika na zażądanie ponownej wysyłki paczki na koszt Konsumenta.

Po upływie 90-dniowego okresu Sprzedawca będzie upoważniony do oddania lub zniszczenia produktów.

9.3. DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Konsumenta w momencie, gdy on lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie w posiadanie towarów.

Produkt, który jest dostarczany Konsumentowi przez przewoźnika wybranego przez Konsumenta, podróżuje na ryzyko Konsumenta od momentu przekazania go przewoźnikowi.

9.4 WARUNKI ZWROTU

Zwracany produkt musi być nowy, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z zapieczętowaną plakietką Limited Resell i nie wykazują oznak zużycia.

Jeśli do produktu dołączone są akcesoria i etykiety, muszą one być obecne i nadal dołączone w momencie zwrotu produktu.

Zwroty nie będą przyjmowane, jeśli produkt nosi ślady użytkowania lub jeśli produkt nie odpowiada pierwotnie zamówionemu.

Należy użyć kartonu wysyłkowego, aby upewnić się, że produkt i jego opakowanie nie zostaną uszkodzone podczas transportu zwrotnego.

Produkt należy zwrócić w ciągu 14 dni.

Zwroty nie są akceptowane w przypadku zamówień spoza Unii Europejskiej.

9.5. ZWROT NA WYMIANĘ

Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w artykule 9.4.

Wniosek o zwrot należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu zamówień w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

Formularz zwrotu jest automatycznie wysyłany na adres e-mail podany przez Konsumenta.

Formularz zwrotu musi być w pełni wypełniony i umieszczony w przesyłce zwrotnej Konsumenta.

Konsument musi wysłać przesyłkę zwrotną na adres podany w formularzu zwrotu.

Konsument jest odpowiedzialny za koszty zwrotu towarów. Za wybór metody transportu i związane z tym ryzyko odpowiada Konsument. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki zwrotnej.

Jeśli produkt pożądany w zamian ma cenę wyższą niż cena produktu wskazana na fakturze za produkt pierwotnie zamówiony przez Konsumenta, Konsument musi zapłacić różnicę za pośrednictwem linku do płatności wysłanego przez Sprzedawcę.

Jeśli produkt żądany w ramach wymiany ma cenę równą cenie produktu wskazanej na fakturze za produkt pierwotnie zamówiony przez Konsumenta, nie zostanie dokonana żadna płatność ani zwrot pieniędzy.

Jeżeli żądany w ramach wymiany produkt jest w cenie niższej niż cena produktu wskazana na fakturze za produkt pierwotnie zamówiony przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci różnicę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu.

9.6 ZWROTÓW ZA BONY

Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w artykule 9.4.

Wniosek o zwrot należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu zamówień w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

Formularz zwrotu jest automatycznie wysyłany na adres e-mail podany przez Konsumenta.

Formularz zwrotu musi być w pełni wypełniony i umieszczony w przesyłce zwrotnej Konsumenta.

Konsument musi wysłać przesyłkę zwrotną na adres podany w formularzu zwrotu.

Konsument jest odpowiedzialny za koszty zwrotu towarów. Za wybór metody transportu i związane z tym ryzyko odpowiada Konsument. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki zwrotnej.

Voucher odpowiada kredytowi klienta wygenerowanemu za pomocą kodu promocyjnego ważnego przez 1 rok od jego utworzenia.

Kupon zakupu wygenerowany przez Sprzedawcę nie obejmuje kosztów dostawy zapłaconych przez Konsumenta wskazanych na fakturze za zamówienie.

9.7 ZWROT PIENIĘDZY

Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w artykule 9.4.

Wniosek o zwrot należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu zamówień w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

Formularz zwrotu jest automatycznie wysyłany na adres e-mail podany przez Konsumenta.

Formularz zwrotu musi być w pełni wypełniony i umieszczony w przesyłce zwrotnej Konsumenta.

Konsument musi wysłać przesyłkę zwrotną na adres podany w formularzu zwrotu.

Konsument jest odpowiedzialny za koszty zwrotu towarów. Za wybór metody transportu i związane z tym ryzyko odpowiada Konsument. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki zwrotnej.

Zwrot nie obejmuje kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta wskazanych na fakturze za zamówienie.

Zwrot nie obejmuje żadnych opłat celnych uiszczonych przez Konsumenta w momencie dostawy.

Zwrot zostanie dokonany automatycznie za pośrednictwem metody płatności użytej podczas składania zamówienia przez Konsumenta, w ciągu 14 dni od otrzymania i sprawdzenia produktu.

W przypadku płatności za pośrednictwem Alma, patrz warunki określone w artykule 8.3.

9.8 ODWOŁANIE

Wniosek o anulowanie zamówienia musi zostać złożony elektronicznie za pośrednictwem portalu zamówień.

Żądanie anulowania jest możliwe, dopóki zamówienie znajduje się na etapie "zamówienie potwierdzone" lub "w trakcie realizacji".

Jeśli zamówienie jest już w procesie logistycznym, jest przekazywane przewoźnikowi i wysyłane, Sprzedawca nie może już anulować zamówienia. Konsument może odmówić przyjęcia przesyłki od przewoźnika przy odbiorze lub zwrócić ją po jej dostarczeniu.

W przypadku płatności za pośrednictwem Alma, patrz warunki określone w artykule 8.3.

9.9 MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Wniosek o modyfikację zamówienia musi zostać złożony elektronicznie za pośrednictwem portalu zamówień.

Jeśli zamówienie znajduje się już w procesie logistycznym, jest przekazywane przewoźnikowi i wysyłane, Sprzedawca może nie być już w stanie zmodyfikować zamówienia. Konsument będzie mógł odmówić przyjęcia przesyłki od przewoźnika w momencie dostawy lub dokonać wymiany po dokonaniu dostawy.

Jeśli produkt pożądany w zamian ma cenę wyższą niż cena produktu wskazana na fakturze za produkt pierwotnie zamówiony przez Konsumenta, Konsument musi zapłacić różnicę za pośrednictwem linku do płatności wysłanego przez Sprzedawcę.

Jeśli produkt żądany w ramach wymiany ma cenę równą cenie produktu wskazanej na fakturze za produkt pierwotnie zamówiony przez Konsumenta, nie zostanie dokonana żadna płatność ani zwrot pieniędzy.

Jeżeli żądany w ramach wymiany produkt jest w cenie niższej niż cena produktu wskazana na fakturze za produkt pierwotnie zamówiony przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci różnicę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu.

ARTYKUŁ 10 - PRAWNA GWARANCJA ZGODNOŚCI I GWARANCJA NA WADY UKRYTE

10.1. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Należy zauważyć, że wszystkie produkty dostarczane przez Sprzedawcę są objęte prawną gwarancją zgodności określoną w artykułach L. 217-4 i następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego lub gwarancją na wady ukryte określoną w artykułach od 1641 do 1649 francuskiego kodeksu cywilnego.

10.2. WDROŻENIE GWARANCJI ZGODNOŚCI

Zgodnie z artykułem L. 217-4 francuskiego kodeksu konsumenckiego, "Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnych z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. Ponosi on również odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli ta ostatnia została mu powierzona na mocy umowy lub została przeprowadzona na jego odpowiedzialność".

Zgodnie z artykułem L. 217-5 francuskiego kodeksu konsumenckiego, "Aby towary były zgodne z umową, muszą :

1/ nadawać się do zwykłego użytku, jakiego można oczekiwać od podobnych towarów oraz, w stosownych przypadkach:

odpowiadać opisowi podanemu przez Sprzedającego i posiadać cechy przedstawione Kupującemu w formie próbki lub modelu ;

posiadać cechy, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie ;

2/ Lub posiadać cechy określone w drodze wzajemnego porozumienia między stronami lub nadawać się do jakiegokolwiek szczególnego zastosowania pożądanego przez kupującego, zgłoszonego sprzedającemu i przez niego zaakceptowanego.

Zgodnie z artykułem L. 217-12 tego samego kodeksu: "Wszelkie działania wynikające z braku zgodności przedawniają się po dwóch latach od daty dostawy towarów"

Działając w ramach prawnej gwarancji zgodności, konsument: ma okres dwóch lat od daty dostawy towarów, w którym może podjąć działania; może wybrać między naprawą lub wymianą towarów, z zastrzeżeniem warunków kosztów określonych w art. L. 217-9 Kodeksu Konsumenckiego; jest zwolniony z konieczności udowodnienia istnienia niezgodności towarów w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty dostawy towarów.

Zgodnie z artykułem L. 217-16 tego samego kodeksu: "Jeżeli kupujący zwróci się do sprzedawcy, w okresie gwarancji handlowej, która została mu udzielona w momencie zakupu lub naprawy rzeczy ruchomej, o naprawę objętą gwarancją, każdy okres unieruchomienia wynoszący co najmniej siedem dni jest dodawany do czasu trwania gwarancji, która pozostała do uruchomienia. Okres ten biegnie od dnia zgłoszenia przez kupującego żądania naprawy lub od dnia udostępnienia danej rzeczy do naprawy, jeżeli nastąpiło to po zgłoszeniu żądania naprawy".

10.3. GWARANCJA NA WADY UKRYTE

Zgodnie z art. 1641 francuskiego kodeksu cywilnego "Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ukryte wady rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem lub które ograniczają ten użytek w takim stopniu, że kupujący nie nabyłby jej lub zapłaciłby za nią niższą cenę, gdyby o nich wiedział"

Zgodnie z art. 1648 francuskiego kodeksu cywilnego, "powództwo wynikające z wad wtórnych musi zostać wniesione przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady"

Konsument może zdecydować się na skorzystanie z gwarancji na wady ukryte sprzedanej rzeczy, zgodnie z art. 1641 francuskiego kodeksu cywilnego. W takim przypadku konsument może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 francuskiego kodeksu cywilnego.

Niezależnie od gwarancji handlowej, Sprzedający pozostaje związany prawną gwarancją zgodności, o której mowa w artykułach L. 217-4 i następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego oraz gwarancją dotyczącą wad sprzedanej rzeczy, na warunkach określonych w artykułach 1641-1648 i 2232 francuskiego kodeksu cywilnego.

ARTYKUŁ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. ZASADY, WARUNKI I TERMINY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania produktu. Zwracany produkt musi spełniać warunki określone w artykule 9.4 i zostać zwrócony w ciągu 14 dni od powiadomienia Sprzedawcy o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas listem poleconym na następujący adres: KELMAN GROUP, 40 Avenue Sainte Marguerite, C/O AFJ, 06200, Nicea lub pocztą elektroniczną na następujący adres: [email protected].

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na dole strony, w Załączniku 1.

Sprzedawca zwróci, wymieni lub wystawi notę kredytową za zwrócone Produkty na warunkach określonych w ARTYKULE 9 - DOSTAWA, ZWROTY, WYMIANY, ANULOWANIE I MODYFIKACJE ZAMÓWIEŃ.

11.2. EFEKTY

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy użytkownikowi koszty zamówienia, z wyjątkiem kosztów dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy / dnia, w którym otrzymamy zwrot produktu.

Zwrotu dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do pierwotnej transakcji.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, produkt musi być taki sam jak pierwotnie wysłany, w nowym stanie, bez śladów zużycia, w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, z dołączonymi etykietami i wszystkimi oryginalnymi akcesoriami.

11.3. ZWROT - KOSZTY ZWROTU

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty zwrotu produktów. Za wybór metody transportu i związane z tym ryzyko odpowiada Konsument. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki zwrotnej.

ARTYKUŁ 12 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie tych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy spowoduje pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej.

ARTYKUŁ 13 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Konsumentów w następujących celach: (i) operacje związane z bieżącym zarządzaniem klientami w zakresie umów i zamówień, (ii) dostarczanie produktów i usług na Stronie internetowej, (iii) zarządzanie zwrotami, korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, (iv) zarządzanie płatnościami, fakturowanie, niezapłacone rachunki i spory.

Konsumenci, którzy nie chcą podać informacji wymaganych do korzystania z usług oferowanych przez Witrynę internetową oraz, w stosownych przypadkach, do utworzenia przestrzeni osobistej, nie będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Sprzedawcę ani składać zamówień w Witrynie internetowej.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych (Loi Informatique et Libertés) użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, ich usuwania. Administratorem danych jest KELMAN GROUP.

Jeśli użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę, może otrzymywać od Sprzedawcy marketingowe wiadomości e-mail lub SMS, z których może zrezygnować, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na dole każdej otrzymanej wiadomości e-mail i klikając STOP w każdej otrzymanej wiadomości SMS. Ponadto klienci, którzy nie chcą być obiektem telefonicznych akwizycji handlowych, mogą bezpłatnie zarejestrować się na liście sprzeciwów Bloctel na stronie internetowej bloctel.gouv.fr.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były ponownie wykorzystywane do celów komercyjnych, prosimy o poinformowanie działu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych pocztą elektroniczną: [email protected].

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na stronie polityka prywatności.

13.1. WYKORZYSTANIE ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Główne zastosowania danych osobowych użytkownika są następujące:

Dostęp do witryny i korzystanie z niej ;

Weryfikacja i uwierzytelnianie danych użytkownika ;

Optymalizacja układu i działania witryny ;

Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem ;

Wysyłanie informacji handlowych i wiadomości reklamowych na podstawie historii przeglądania, preferencji i ośrodków zainteresowania użytkownika.

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na stronie polityka prywatności.

13.2. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 lat, chyba że :

Zgodnie z warunkami określonymi poniżej, użytkownik może skorzystać z jednego z praw przyznanych mu przez prawo ;

Dłuższy okres przechowywania jest dozwolony lub narzucony na mocy przepisu prawnego lub regulacyjnego.

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na stronie polityka prywatności.

13.3. OCHRONA DANYCH

Dostęp do danych osobowych użytkownika jest ściśle ograniczony do Limited Resell, zebrane dane mogą być jednak przekazywane podwykonawcom, którzy są umownie odpowiedzialni za wykonywanie zadań wymaganych do prawidłowego działania Witryny i jej usług oraz do właściwego zarządzania relacjami z użytkownikiem. Zebrane dane mogą być jednak przekazywane podwykonawcom, którzy są umownie odpowiedzialni za wykonywanie zadań niezbędnych do prawidłowego działania Witryny i jej usług oraz do właściwego zarządzania relacjami z użytkownikiem, bez konieczności uzyskania zgody użytkownika. Podkreśla się, że w ramach wykonywania swoich usług podwykonawcy mają jedynie ograniczony dostęp do danych użytkownika i są zobowiązani na mocy umowy do korzystania z nich zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Poza przypadkami określonymi powyżej, Limited Resell zobowiązuje się nie sprzedawać, nie wynajmować, nie przekazywać ani nie udostępniać danych użytkownika stronom trzecim bez jego uprzedniej zgody, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani z uzasadnionego powodu (obowiązek prawny, walka z oszustwami lub nadużyciami, wykonywanie prawa do obrony itp.)

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na stronie polityka prywatności.

13.4. PRAWA UŻYTKOWNIKA DO JEGO DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w szczególności ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami dotyczącą przetwarzania danych, plików danych i wolności osobistych oraz rozporządzeniem europejskim nr 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.), użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych ;

Poproś o aktualizację swoich danych, jeśli są one niedokładne ;

Zażądać przeniesienia lub usunięcia swoich danych ;

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych użytkownika ;

Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych z uzasadnionych przyczyn ;

Sprzeciwu lub wycofania zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych użytkownika przez nasze usługi w celu wysyłania naszych promocji i zachęt za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych i poczty.

Prawo to zachowuje ważność niezależnie od tego, czy informacje dotyczące użytkownika zostały wysłane do nas bezpośrednio przez użytkownika, czy przez partnerów zewnętrznych, którym użytkownik je przekazał (w tym drugim przypadku użytkownik będzie musiał kliknąć linki rezygnacji z subskrypcji podane w naszych wiadomościach SMS lub e-mail lub skontaktować się z nami zgodnie z poniższymi warunkami).

Użytkownik może skorzystać z tych praw bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email protected]

Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia fałszywych wniosków, do wniosku należy dołączyć dowód tożsamości. Dowód tożsamości zostanie zniszczony po przetworzeniu wniosku.

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych można znaleźć na stronie polityka prywatności.

13.5. CIASTECZKA

Wszystkie potrzebne informacje na temat plików cookie można znaleźć na stronie polityka prywatności.

ARTYKUŁ 14 - MEDIACJA

14.1. WCZEŚNIEJSZE ROSZCZENIE

W przypadku sporu należy najpierw skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Pocztą elektroniczną na następujący adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +33 4 83 43 11 19

14. 2. WNIOSEK O MEDIACJĘ

Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte lub jeśli Klient udowodni, że wcześniej próbował rozwiązać swój spór bezpośrednio ze Sprzedawcą za pomocą pisemnej skargi, zaproponowana zostanie opcjonalna procedura mediacji, prowadzona w duchu lojalności i dobrej wiary w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą umową, w tym sporu dotyczącego jej ważności.

W celu wszczęcia mediacji Klient może skontaktować się z mediatorem Sprzedawcy: La FEVAD, z którym można skontaktować się listownie pod następującym adresem: 60 rue la Boétie - 75008 Paryż lub wypełniając formularz na stronie internetowej dostępnej pod następującym adresem: https://fevad.azurewebsites.net/mediation

Każdy konsument może również skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod następującym adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

Strona, która chce wdrożyć proces mediacji, musi najpierw poinformować drugą Stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wskazując elementy sporu.

Ponieważ mediacja nie jest obowiązkowa, Klient lub Sprzedawca mogą wycofać się z procesu w dowolnym momencie.

ARTYKUŁ 15 - WŁAŚCIWY SĄD

W przypadku braku porozumienia polubownego, sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego (art. 42 kodeksu postępowania cywilnego) lub sąd miejsca, w którym towary zostały faktycznie dostarczone (art. 46 tego samego kodeksu).

ARTYKUŁ 16 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza umowa i regulujące ją OWH podlegają prawu francuskiemu.

DODATEK 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku, gdy Konsument chce odstąpić od zamówienia złożonego na https://limitedresell.com/pl/ z wyjątkiem wyłączeń lub ograniczeń dotyczących korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi OWH:

Do wiadomości :

"Adres sprzedawcy

"Kod pocztowy sprzedawcy

"Miasto sprzedającego

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

Data zamówienia: ............................................................

Numer zamówienia: .........................................................

Nazwa konsumenta: .......................................................................

Adres konsumenta: ..................................................................

Podpis Konsumenta (tylko w przypadku zgłoszenia niniejszego formularza w formie papierowej):Aktualizacja: 30/12/2021

Twój koszyk×
Dostawa :   9,10 €
Sprzedaż kończy się w:
00 Dni 00 Godziny 00 Minuty 00 Sekundy
×